Evropa: + 33 2 33 61 16 70 | Amerika: +1 438 800 6104

PODMÍNKY PRODEJE 

1.1 Rozsah použití všeobecných podmínek prodeje. Tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen „CGV“) se vztahují na jakoukoli objednávku zadanou zákazníkem (dále jen „zákazník“) u společnosti GUILCOR na produkty, které uvádí na trh. Na všechny objednávky se vztahují Všeobecné obchodní podmínky ve znění platném v den této Objednávky.   

1.2 Objednávka 

Zákazník prohlašuje, že před objednávkou byl seznámen s informacemi uvedenými v článku L111-1 Spotřebitelského zákoníku, a to zejména se základními charakteristikami Produktů a Služeb a jejich příslušnými cenami. Když 

Objednávku sdělí Zákazník společnosti GUILCOR na její odpovědnost přesné, přesné a úplné nezbytné informace týkající se zejména dodací adresy Produktů a/nebo fakturační adresy. V případě chyby nenese společnost GUILCOR žádnou odpovědnost. Podpis Objednávky nebo její potvrzení Zákazníkem pevně a definitivně formalizuje uzavření smlouvy (dále jen „Smlouva“) se společností GUILCOR. V případě úplného nebo částečného zrušení Objednávky, o kterém bylo Zákazníkem jednostranně rozhodnuto před dodáním, si GUILCOR může ponechat již zaplacené částky a požadovat doplatek z Objednávky, bez započtení jakýchkoli dalších škod, které může Zákazník s výjimkou zaplatit případů uvedených v článku 6 níže. 

Doporučení před objednávkou: Před jakoukoli objednávkou se zákazníkovi doporučuje, aby se ujistil, že produkt odpovídá jeho očekáváním a podmínkám implementace nebo instalace. Pro specifické použití a zejména pro použití v ERP (Establishment Receiving the Public) se musí zákazník předem informovat o konkrétních požadavcích, které mohou vyžadovat předpisy. Zákazník je odpovědný za ověření shody Produktu v případě exportu nebo použití Produktu mimo pevninskou Francii. 

 

Článek 2: Produkty a služby  

Základní vlastnosti Produktů jsou uvedeny na webových stránkách GUILCOR (dále jen „Stránky“). Abychom lépe vyhovovali potřebám zákazníka, může se nabídka produktu na Stránce kdykoli změnit. Zákazník je odpovědný za to, aby si před použitím nebo instalací přečetl štítky, technické listy, doporučení pro instalaci produktu a veškerá upozornění na Produktu nebo jeho obalu. 

2.1 Standardní nebo standardní produkty s možností Standardní produkt označuje produkt odpovídající standardu hromadné výroby. Standardní produkt s opcí označuje produkt odpovídající standardu sériové výroby přizpůsobitelný podle možností nabízených společností GUILCOR. 

2.2 Produkty na míru 

Výrobky na zakázku jsou vyráběny na míru na přání zákazníka.  

 

Článek 3: Cena 

Prodejní ceny standardních produktů jsou k dispozici na webu. Jakákoli změna ceny ze strany společnosti GUILCOR po Objednávce na ni nemá žádný vliv. Ceny Produktů a Služeb jsou včetně všech daní (TTC) v aktuální sazbě DPH. Tyto ceny nezahrnují náklady na doručení.  

 

Článek 4: platba 

4.1 Platební podmínky  

Platba za Produkty se provádí v hotovosti bez slevy, pokud není v potvrzení objednávky GUILCOR uvedeno jinak. Objednávky jsou splatné šekem převodem nebo bankovní kartou nebo na dálku prostřednictvím našeho poskytovatele plateb na dálku. Zákazník může být při platbě vyzván k předložení dokladu totožnosti. Faktura za Produkty bude vystavena po uhrazení celé Objednávky a zaslána Zákazníkovi. 

4.2 Nezaplacení - Pokuty 

Zákazník nemůže pod záminkou jím vznesené stížnosti zadržet veškeré nebo část dlužných částek společnosti GUILCOR, ani provést náhradu. Kromě toho bude splatným zůstatek z Příkazu. Jako výjimka pro Profesionálního zákazníka bude dlužná částka navýšena o penále za pozdní platbu v sazbě uplatňované ECB plus 10 procentních bodů a 40 EUR za náklady spojené s vymáháním. GUILCOR si rovněž vyhrazuje právo požadovat od klienta náhradu vzniklé škody. 

4.3 Výhrada vlastnického práva  

 

Převod vlastnictví Produktů je výslovně podmíněn úplným zaplacením ceny jistiny a příslušenství. 

 

Článek 5: Doručení – Vyzvednutí produktů na prodejně U jakékoli objednávky si zákazník může zvolit doručení na adresu, kterou si přeje 

5.1 Doručení 

Náklady na doručení: Tyto náklady jsou uvedeny v objednávkovém formuláři GUILCOR. 

Dodací lhůta: Pro Francii je dodací lhůta 72 hodin pro produkty skladem a 5 týdnů pro produkty ve výrobě. Není-li stanovena platební lhůta, je dodání podmíněno zaplacením zůstatku objednávky. GUILCOR bude informovat zákazníka jakýmkoli komunikačním prostředkem o jakémkoli možném zpoždění dodávky. Pokud společnost GUILCOR překročí oznámenou dodací lhůtu o více než 15 dnů, může Zákazník ukončit Smlouvu za podmínek článku L.216-2 Spotřebitelského zákoníku. 

Dodací podmínky: GUILCOR si vyhrazuje právo přimět zákazníka, aby nesl náklady spojené s opětovným odesláním Produktu v důsledku nesprávných informací poskytnutých zákazníkem. Při dodání Produktů musí Zákazník podepsat dodací list předložený přepravcem. Zákazník je povinen zkontrolovat stav Produktů. V případě zjevné anomálie (poškozený obal, chybějící, poškozené nebo rozbité produkty) zjištěné při dodání, musí zákazník: 

na dodacím listu přesně popsat stav Produktů (příklady: „chybí 1 produkt ze 2 objednaných). 

mít případné výhrady spolupodepsané dopravcem. 

do 3 dnů po doručení informujte zákaznický servis GUILCOR o tomto nesouladu e-mailem na následující adresu contact@guilcor.com s uvedením jejich jména, jména a adresy a také čísla objednávky. Společnost GUILCOR sdělí Zákazníkovi svůj souhlas nebo zamítnutí žádosti o vrácení Produktů co nejdříve. Náklady na vrácení v tomto případě nese společnost GUILCOR. V případě neexistence konkrétních výhrad bude dodávka považována za vyhovující Objednávce. 

 

Článek 6: Převod rizik 

Zákazník přebírá produkty v okamžiku jejich dodání. Rizika ztráty, odcizení nebo znehodnocení Produktů, jakož i škody způsobené Produkty přecházejí na Zákazníka při dodání. 

 

Článek 7: Záruky    

Produkty a služby jsou garantovány po předložení faktury za zákonná ustanovení. Upřesňuje se, že poskytování poprodejních služeb v rámci zákonných záruk je prováděno pouze v pevninské Francii, s výjimkou zámořských území a Korsiky. 

7.1 Zákonná záruka  

GUILCOR odpovídá za vady ve shodě zboží s Objednávkou za podmínek článků L.217-4 a násl. Spotřebitelského zákoníku a za skryté vady prodávané věci za podmínek stanovených v čl. 1641 a násl občanského zákoníku. 

Výňatky ze Spotřebitelského zákoníku: Záruka shody: Zákazník: těží z doby dvou let od dodání zboží k jednání; 

může si vybrat mezi opravou nebo výměnou zboží za podmínek stanovených v článku L. 217-9 spotřebitelského zákoníku; 

je osvobozena od povinnosti prokázat existenci rozporu zboží během dvaceti čtyř měsíců po dodání zboží. Záruka na skryté vady: 

Zákazník může vyvolat skrytou vadu inherentní Produktu a učinit ji nevhodnou pro jeho použití. Jsou-li dodrženy podmínky článků 1641 a násl. Občanského zákoníku, může požádat buď o vyřešení prodeje, nebo o snížení prodejní ceny v souladu s článkem 1644 občanského zákoníku. 

Výňatky ze spotřebitelského zákoníku: Čl. L.217-4. Prodávající dodává zboží v souladu se smlouvou a odpovídá za jakýkoli rozpor existující v době dodání. Je rovněž odpovědný za vady ve shodě vyplývající z balení, montážního návodu nebo instalace, pokud to bylo na jeho odpovědnost podle smlouvy nebo bylo provedeno na jeho odpovědnost. 

Umění. L.217.5. - Nemovitost odpovídá smlouvě: 

1 ° Je-li to vhodné pro použití, které se obvykle očekává u podobného zboží a případně: 

odpovídá-li popisu uvedenému prodávajícím a má vlastnosti, které prodávající předložil kupujícímu ve formě vzorku nebo předlohy; 

má vlastnosti, které může kupující oprávněně očekávat na základě veřejných prohlášení prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce, zejména v reklamě nebo označování; 

2 ° Nebo pokud má vlastnosti definované vzájemnou dohodou stran nebo je vhodné pro jakékoli zvláštní použití hledané kupujícím, na které je prodejce upozorněn a které prodávající akceptoval. 

Umění. L.217-12. – Opatření vyplývající z rozporu se smlouvou je předepsáno dva roky od dodání zboží. Umění. L.217-16. Požádá-li kupující od prodávajícího v průběhu obchodní záruky, která mu byla poskytnuta při pořízení nebo opravě movitého majetku, o uvedení do původního stavu, na který se záruka vztahuje, ke zbývajícím částkám se připočítá případná doba imobilizace v délce minimálně sedmi dnů. záruční doba. Tato lhůta běží od požadavku kupujícího na zásah nebo zpřístupnění k opravě předmětného zboží, pokud toto zpřístupnění následuje po žádosti o zásah.  

Výňatky z občanského zákoníku: 

Umění. 1641. - Prodávající je vázán zárukou z důvodu skrytých vad prodaného zboží, které jej činí nevhodným pro použití, pro které je určen, nebo které toto použití natolik omezují, že jej kupující nezískal nebo by dostal jen nižší cenu, pokud je znal. 

Umění. 1648. - Žalobu vyplývající z omezujících vad musí kupující podat do dvou let od zjištění vady. 

Umění. 1792-2. - Domněnka odpovědnosti stanovená v článku 1792 se vztahuje také na škody, které mají vliv na pevnost prvků zařízení díla, ale pouze pokud jsou neoddělitelně spojeny s životaschopností, základem a strukturálními pracemi, rámem, krytem nebo krytem. 

Zařízení se považuje za neoddělitelné těleso s jedním ze způsobů životaschopnosti, zakládání, konstrukce, krytu nebo krytu, pokud jeho demontáž, demontáž nebo výměna nelze provést bez poškození nebo odstranění materiálu této práce. 

  

Článek 8: Rozhodné právo - Mediace - Příslušné soudy 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky podléhají francouzskému právu. V případě sporu musí Zákazník nejprve kontaktovat zákaznický servis GUILCOR e-mailem na následující adresu contact@guilcor.com nebo doporučeně poštou s AR na adresu 

následující: route de carolles 50530 SARTILLY 

V souladu s článkem L. 211-3 spotřebitelského zákoníku se může soukromý zákazník u stížností, které již byly podány písemně u zákaznického servisu GUILCOR po dobu kratší než jeden rok a které nevedly k dohodě, odvolat bezplatně. postup.  

V případě, že nedojde k dohodě se zákaznickým servisem GUILCOR nebo v případě selhání mediace, pokud je zákazníkem fyzická osoba, bude příslušným soudem ten, který bude určen podle pravidel obecného práva. Pokud je klient profesionál, příslušným soudem je obchodní soud COUTANCES. 

 

Článek 9: Osobní údaje 

Osobní údaje sdělené GUILCOR Zákazníkem jsou určeny pro řádné provádění Objednávek, vedení obchodních vztahů a faktur, zlepšování kvality nabízených Produktů, nejlepší reakci na očekávání Zákazníka a pro vytváření statistik a/nebo umožnit jí využívat nabídky GUILCOR, jejích dceřiných společností a/nebo jejích obchodních partnerů. Zákazník souhlasí s použitím svých údajů společností GUILCOR a/nebo třetími stranami, dceřinými společnostmi nebo obchodními partnery společnosti GUILCOR. V souladu s předpisy pro osobní údaje má zákazník právo na přístup, opravu a výmaz a právo na omezení zpracování, které se ho týká, které může uplatnit zasláním e-mailu na adresu: contact@guilcor.com nebo písemně. na: GUILCOR, route de carolles 50530 SARTILLY. Spotřebitelé, kteří si nepřejí být předmětem obchodního vyhledávání po telefonu, se mohou bezplatně zaregistrovat na seznamu odpůrců telefonického agitování, Bloctel. 

 

Zákaznický servis GUILCOR lze kontaktovat: • Telefonicky na čísle 0233611670 • prostřednictvím adresy contact@guilcor.com • Poštou na následující adresu: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY