Evropa: + 33 2 33 61 16 70 | Amerika: +1 438 800 6104

Všeobecné prodejní podmínky GUILCOR SAS

Tyto všeobecné podmínky prodeje určují smluvní vztahy mezi společností GUILCOR SAS s kapitálem 100.000 341 EUR registrovaným u RCS společnosti COUTANCES 972 669 341 pod číslem 972 669 50530 se sídlem v Sartilly (XNUMX) Route de Carolles a jejími zákazníky. Tyto všeobecné podmínky jsou systematicky upozorňovány na každého kupujícího, aby mu bylo umožněno provést objednávku. Skutečnost, že uživatel vyplní objednávkový formulář, znamená úplné a úplné přijetí těchto obecných podmínek, které budou jedinými podmínkami použitelnými na takto uzavřenou smlouvu.

Článek 1 - Rozsah obecných prodejních podmínek - Objednávka

1.1 Rozsah obecných podmínek prodeje

Tyto všeobecné prodejní podmínky („VOP“) se vztahují na jakoukoli objednávku standardních produktů („Produkt“) provedenou zákazníkem („Zákazník“) u společnosti GUILCOR (dále jen „GUILCOR“) nebo na Web GUILCOR.COM (dále jen „web“). Jakákoli objednávka zadaná na stránkách GUILCOR podléhá VOP v jejich znění platném v den objednávky.

1.2 Objednávka

Zákazník bere na vědomí před tím, než se Objednávka dozvěděla o informacích uvedených v článku L.111-1 spotřebitelského zákoníku, zejména o základních vlastnostech Produktů a jejich ceně.

Při objednávání poskytuje zákazník na svou odpovědnost přesné, přesné a úplné informace, které se týkají zejména doručovací adresy produktů a / nebo fakturační adresy. V případě chyby GUILCOR nenese žádnou odpovědnost.

Potvrzení objednávky zákazníkem pevně a definitivně formalizuje uzavření kupní smlouvy se společností GUILCOR, s výhradou uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uvedeného v článku 5 VOP.

Zákazník poté obdrží e-mailem souhrn objednávky s číslem objednávky, dodací lhůtou nebo dostupností v obchodě a potvrzením platby.

Doporučení před potvrzením objednávky:

Před každou objednávkou se zákazníkovi doporučuje jít do obchodu, aby se ujistil, že produkt splňuje jeho očekávání.

Pro konkrétní použití a zejména pro použití v ERP (zařízení přijímající veřejnost) musí zákazník nejprve zjistit konkrétní požadavky, které mohou být požadovány předpisy.

Pokud zákazník provádí práci s produkty, je na něm, aby je provedl, před dodavatelem, je na zákazníkovi, aby zkontroloval shodu produktu v případě vývozu nebo použití produktu mimo kontinentální Francii, přičemž produkty jsou určené pro použití v mírných klimatických pásmech.

1.3 Nedostupnost produktu

Všechny naše produkty jsou nabízeny v rámci limitů dostupných zásob. V případě nedostupnosti produktu po zadání objednávky vás budeme co nejdříve informovat.

Poté budete mít možnost objednávku zrušit nebo upravit pomocí našeho zákaznického servisu e-mailem contact@guilcor.com. Tento e-mail je chráněn proti spamovacím robotům, pro jeho zobrazení musí váš prohlížeč akceptovat JavaScript. Možná bude muset GUILCOR nahradit nedostupnou položku jinou podobnou charakteristikou a stejnou nebo vyšší kvalitou za stejnou cenu.

1.4 Potvrzení vaší objednávky

Potvrzení objednávky je účinné, jakmile společnost GUILCOR zveřejní a sdělí naše potvrzení o přijetí kupujícímu, který si nejprve přečte tyto všeobecné prodejní podmínky.

Vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoli objednávku od zákazníka, se kterým došlo ke sporu ohledně platby nebo doručení předchozí objednávky.

Článek 2 - Produkty

Základní vlastnosti Produktů jsou uvedeny na webu GUILCOR.

Abychom lépe vyhověli potřebám zákazníka, může se nabídka produktů kdykoli na webu změnit.

Před použitím nebo instalací je povinností zákazníka vzít na vědomí označení produktu, technické listy, doporučení k instalaci a veškeré informace na produktu nebo jeho obalu.

Článek 3 - cena

Prodejní ceny Produktů jsou ceny, které se objevují na Webových stránkách v době Objednávky.

Jakákoli změna ceny provedená společností GUILCOR po Objednávce na ni nemá žádný vliv.

Ceny Produktů na webu GUILCOR.COM zahrnují veškeré daně (TTC) v příslušné sazbě DPH.

V případě typografické chyby v ceně Produktu nebo zjevně nesprávné nebo posměšné ceny, GUILCOR upozorní dotčené Zákazníky na uvedenou chybu a může zrušit Objednávku Produktu (produktů).

Tyto ceny nezahrnují náklady na doručení. Tyto náklady na doručení jsou zákazníkovi sděleny dříve, než zákazník potvrdí svou objednávku, a objeví se na souhrnu objednávky, který obdrží e-mailem a na faktuře.

Článek 4 - Platební podmínky

Platba celé částky objednávky je vyžadována v době potvrzení objednávky. Platba za produkty se provádí v hotovosti bez slevy.

Objednávky jsou splatné kreditní kartou.

Faktura za produkty bude zákazníkovi sdělena při dodání.

Článek 5 - Právo na odstoupení

5.1 Ochranná lhůta

V případě objednávky zadané spotřebitelem má zákazník v souladu s článkem L 221-18 spotřebitelského zákoníku lhůtu pro odstoupení od smlouvy čtrnáct (14) dnů od převzetí produktů v případě dodání .

Po uplynutí této doby nemůže být objednávka z tohoto důvodu zákazníkem zrušena.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v případě, že jsou Produkty po dodání integrovány a / nebo pevně spojeny s jinými produkty.

5.2 Postupy pro uplatnění práva na odstoupení

Zákazník může uplatnit své právo na odstoupení prostřednictvím formuláře pro zrušení objednávky, který se objeví na webu, nebo kontaktováním zákaznického servisu GUILCOR (dále jen „zákaznický servis“).

Zákaznický servis GUILCOR lze kontaktovat:

• Telefonicky na čísle 0233611670

• prostřednictvím adresy contact@guilcor.com

• Poštou na tuto adresu: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY

5.3 Způsoby vrácení produktů

Během maximálně čtrnácti (14) dnů od sdělení rozhodnutí společnosti GUILCOR o odstoupení od smlouvy musí zákazník kontaktovat zákaznický servis, aby se dohodl na způsobech přepravy nebo vrácení produktů.

Výrobky musí být vráceny v dokonalém původním stavu, doprovázeno veškerým možným příslušenstvím, návodem k použití a dokumentací.

Zákazník vrátí produkt do obchodu na své náklady.

Po kontrole stavu Produktu uhradí GUILCOR Zákazníkovi stejné platební prostředky, jaké použil.

5.4 Vrácení peněz

U produktů na skladě:

Za dodržení výše uvedených podmínek se společnost GUILCOR zavazuje uhradit zákazníkovi cenu vrácených produktů i náklady na počáteční dodávku, a to do čtrnácti (14) dnů od data vrácení produktů společností GUILCOR nebo od předání dokladu o odeslání vrácených Produktů zákazníkem, přičemž zvolené datum je datem první z těchto skutečností.

U produktů na zakázku nebo na míru:

Jelikož je produkt pro zákazníka speciální výrobou, nelze požadovat vrácení peněz.

Článek 6: dodání

U jakékoli objednávky si zákazník může vybrat buď doručení na adresu, kterou uvedl.

Náklady na dopravu:

Tyto náklady se objeví na objednávkovém formuláři GUILCOR.

Čas doručení :

Ve Francii je dodací lhůta 72 hodin u produktů na skladě a 5 týdnů u vyrobených produktů.

Pokud není stanoven platební termín, je dodání podmíněno zaplacením zůstatku Objednávky. Společnost GUILCOR bude zákazníka informovat jakýmkoli způsobem komunikace o možném zpoždění dodávky.

Pokud GUILCOR překročí oznámenou dodací lhůtu o více než 15 dní, může zákazník ukončit smlouvu za podmínek článku L.216-2 spotřebitelského zákoníku.

Dodací podmínky:

GUILCOR si vyhrazuje právo donutit zákazníka nést náklady spojené s vrácením produktu vyplývající z nesprávných informací poskytnutých zákazníkem.

Po dodání Produktů musí Zákazník podepsat dodací list předložený přepravcem. Zákazník musí zkontrolovat stav Produktů. V případě zjevné anomálie (poškozené balení, chybějící, poškozené nebo poškozené výrobky) zjištěné během dodávky je zákazník povinen:

• na dodacím listu přesně popište stav Produktů (příklady: „Chybí 1 produkt ze 2 objednaných).

• nechat si všechny rezervace podepsat společně s dopravcem.

• do 3 dnů od doručení informujte zákaznický servis GUILCOR o tomto nesouladu e-mailem na následující adresu contact@guilcor.com, s uvedením jejich jména, křestního jména a adresy a čísla objednávky.

GUILCOR sdělí zákazníkovi svůj souhlas nebo zamítnutí žádosti o vrácení produktů co nejdříve. Za náklady na vrácení v tomto případě odpovídá společnost GUILCOR.

Při absenci konkrétních výhrad bude dodávka považována v souladu s objednávkou.

Článek 7 - Převod rizika

Zákazník převezme produkty po dodání.

Rizika ztráty, odcizení nebo zhoršení Produktů, jakož i škod způsobených Produkty, se přenášejí na Zákazníka ode dne dodání nebo stažení Produktů z Obchodu.

Článek 8 - Právní záruky

Na produkty se poskytuje záruka po předložení faktury v rámci právních předpisů na jedné straně.

GUILCOR odpovídá za vady shody zboží s objednávkou za podmínek uvedených v článcích L. 217-4 a násl. Spotřebitelského zákoníku a za skryté vady zboží prodaného za podmínek stanovených v článcích 1641 a násl. Občanský zákoník.

Záruka shody:

Zákazník :

• má lhůtu dvou (2) let od dodání zboží k jednání;

• může si vybrat mezi opravou nebo výměnou zboží, s výhradou nákladových podmínek stanovených v článku L. 217-9 spotřebitelského zákoníku;

• je osvobozen od poskytnutí důkazu o existenci nesouladu zboží během dvaceti čtyř (24) měsíců po dodání zboží.

Záruka skrytých vad:

Zákazník může vyvolat skrytou vadu inherentní Produktu a učinit ji nevhodnou pro jeho použití. Jsou-li dodrženy podmínky článků 1641 a násl. Občanského zákoníku, může požádat buď o vyřešení prodeje, nebo o snížení prodejní ceny v souladu s článkem 1644 občanského zákoníku.

Výňatky ze spotřebitelského zákoníku:

Umění. L. 217-4. - Prodávající dodává zboží, které je v souladu se smlouvou, a odpovídá za případný nesoulad v době dodání.

Reaguje také na jakýkoli nesoulad způsobený balením, pokyny k montáži nebo instalací, pokud mu to bylo účtováno na základě smlouvy nebo bylo provedeno na jeho odpovědnost.

Umění. L. 217-5. - Zboží odpovídá smlouvě:

1 ° Je-li to vhodné pro použití, které se obvykle očekává u podobného zboží a případně:

• pokud odpovídá popisu poskytnutému prodávajícím a má vlastnosti, které kupující představil ve formě vzorku nebo modelu;

• pokud má vlastnosti, které kupující může legitimně očekávat na základě veřejných prohlášení prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce, zejména v reklamě nebo na etiketách;

2 ° Nebo pokud má vlastnosti definované vzájemnou dohodou stran nebo je vhodné pro jakékoli zvláštní použití hledané kupujícím, na které je prodejce upozorněn a které prodávající akceptoval.

Umění. L.217-12. - Činnost v důsledku nesouladu s předpisy končí dva roky po dodání zboží.

Umění. L.217-16. - Když kupující požádá prodávajícího, v průběhu obchodní záruky, která mu byla poskytnuta během nabytí nebo opravy movitého majetku, opravy kryté zárukou, k době trvání se připočítává doba imobilizace nejméně sedm dní. záruky, která zbývala běžet. Tato lhůta běží od požadavku kupujícího na zásah nebo od poskytnutí opravy příslušného majetku, pokud toto ustanovení následuje po požadavku na zásah.

Výňatky z občanského zákoníku:

Umění. 1641. - Prodávající je vázán zárukou z důvodu skrytých vad prodaného zboží, které jej činí nevhodným pro použití, pro které je určen, nebo které toto použití natolik omezují, že jej kupující nezískal nebo by dostal jen nižší cenu, pokud je znal.

Umění. 1648. - Žalobu vyplývající z omezujících vad musí kupující podat do dvou let od zjištění vady.

Umění. 1792-2. - Domněnka odpovědnosti stanovená v článku 1792 se vztahuje také na škody, které mají vliv na pevnost prvků zařízení díla, ale pouze pokud jsou neoddělitelně spojeny s životaschopností, základem a strukturálními pracemi, rámem, krytem nebo krytem.

Zařízení se považuje za neoddělitelné těleso s jedním ze způsobů životaschopnosti, zakládání, konstrukce, krytu nebo krytu, pokud jeho demontáž, demontáž nebo výměna nelze provést bez poškození nebo odstranění materiálu této práce.

Článek 9: Rozhodné právo - Mediace - Příslušné soudy

Tyto VOP podléhají francouzskému právu. V případě sporu musí zákazník nejprve kontaktovat zákaznický servis GUILCOR e-mailem na následující adrese contact@guilcor.com nebo doporučeným dopisem se zpětným doručením na následující adresu: route de carolles 50530 SARTILLY

V souladu s článkem L. 211-3 spotřebitelského zákoníku se může soukromý zákazník u stížností, které již byly podány písemně u zákaznického servisu GUILCOR po dobu kratší než jeden rok a které nevedly k dohodě, odvolat bezplatně. postup.

K vyřešení sporu po nákupu uskutečněném na webu GUILCOR.COM se může individuální Zákazník také uchýlit k mimosoudní platformě pro řešení sporů online zřízené Evropskou unií, která je přístupná na následující adrese: https: / / ec. europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

V případě, že nedojde k dohodě se zákaznickým servisem GUILCOR nebo v případě selhání mediace, pokud je zákazníkem fyzická osoba, bude příslušným soudem ten, který bude určen podle pravidel obecného práva. Pokud je klient profesionál, příslušným soudem je obchodní soud COUTANCES.

Článek 10: Osobní údaje

Osobní údaje, které zákazník sdělil společnosti GUILCOR, jsou určeny pro řádné provádění objednávek, správu obchodních vztahů a faktur, zlepšení kvality nabízených produktů, nejlepší reakci na očekávání zákazníka, vytváření statistik. Komerční a / nebo jí umožnit využívat výhod nabídek společnosti GUILCOR, jejích dceřiných společností a / nebo jejích obchodních partnerů. Zákazník souhlasí s použitím jeho údajů společností GUILCOR a / nebo třetími stranami, dceřinými společnostmi nebo obchodními partnery společnosti GUILCOR. V souladu s předpisy vztahujícími se na osobní údaje má zákazník právo na přístup, opravu a výmaz a právo omezit zpracování, které se ho týká, které může uplatnit zasláním e-mailu na adresu: contact@guilcor.com nebo zasláním na adresu: GUILCOR, route de carolles 50530 SARTILLY.

Spotřebitelé, kteří si nepřejí být předmětem telefonického průzkumu trhu, se mohou zdarma zaregistrovat na seznam námitek proti telefonickému průzkumu, Bloctel.

Článek 11: Duševní vlastnictví a autorská práva GUILCOR

Všechny prvky, zejména texty, obrázky, fotografie, ilustrace, zvuky, hudba, zveřejněné na webu www.guilcor.com, jsou, s výjimkou konkrétních zmínek, výhradním vlastnictvím společnosti GUILCOR. V důsledku a při uplatňování ustanovení Kodexu duševního vlastnictví, zákonů a předpisů všech zemí a mezinárodních úmluv, jakékoli zastoupení a / nebo reprodukce, zcela nebo zčásti, jednoho z výše uvedených prvků, provedeného bez GUILCOR předchozí písemný souhlas je zakázán. Když se přihlásíte k odběru některé z našich služeb, společnost GUILCOR vám udělí svolení k použití dat a grafik, které vám byly poskytnuty jako součást této služby pro jakoukoli aplikaci, za předpokladu, že uvedete zdroj těchto dat a výslovně uvedete název „GUILCOR“.

Zákaznický servis GUILCOR lze kontaktovat:

• Telefonicky na čísle 0233611670

• prostřednictvím adresy contact@guilcor.com

• Poštou na tuto adresu: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY

Pokud je klient profesionál, příslušnou jurisdikcí je obchodní soud COUTANCES.